Van módszertani norma is

63

Közel kilenc éve, hogy hazai viszonylatban is jogszabály született az üdülési utalványok juttatására vonatkozóan. A 2009/8-as sürgősségi kormányrendeletről van szó, amelyet módosításokkal és kiegészítésekkel a 2017/94-es törvény révén „szentesítettek”. Azt követően is jelentek még meg módosító és kiegészítő jellegű jogszabályok, ám egy tekintetben nem következett be előrelépés: a közszférában tevékenykedők számára nem vált elérhetővé ez a béren kívüli juttatás. A múlt esztendőben viszont megszületett az azt újólag kilátásba helyező jogszabály.

Eddig is volt lehetőség a közszférában, valamint az állami tulajdonú cégeknél foglalkoztatottak számára, pontosabban elvi lehetőség az üdülési utalványok nyújtására, ám ezt a lehetőséget évről évre megtorpedózták halasztó hatályú jogszabályok révén. A múlt esztendő júniusában jelent meg ama 2017/46-os sürgősségi kormányrendelet, amely egyik előírása értelmében 2017. július 1. és 2018. november 30. között a közszférai intézmények, függetlenül azok finanszírozási és alárendeltségi rendszerétől, valamint a 2013/26-os kormányrendelet hatálya alá eső állami érdekeltségű cégek esetében az alkalmazottak jogosultak lesznek egyetlen vakációs illetményre vagy vakációs prémiumra utalvány formájában, amelynek kvantuma 1450 lej/alkalmazott.

1450 lej erejéig
Ugyanebben a kormányrendeletben utalás van arra is, hogy az adott munkáltató a költségvetési forrásai korlátain belül állapítja meg, hogy mikor is biztosítja az üdülési utalványokat. Egy másik szakasz értelmében az állam, valamint a területi-közigazgatási egységek tulajdonában lévő cégek esetében 2018. december 1-jétől már nem nyújthatnak úgynevezett szabadságolási prémiumot csak üdülési utalványt, amelynek kvantuma egyenlő az országos garantált minimális bruttó bér értékével.
A kormányrendelet említett előírása értelmében már július 1-jétől lehetőség volt, illetve lett volna az üdülési utalványok nyújtására, már amennyiben azok ellenértékét fedezni lehetett a költségvetési előirányzatokból. Erre viszont értesüléseink szerint nemigen állt rendelkezésre költségvetési pénzforrás. Ugyanakkor azonban utalnunk kell arra is, hogy a turisztikai miniszter, Mircea Dobre a múlt hónapban egy szakmai konferencián azt hangoztatta, hogy igenis voltak olyan közintézmények, amelyek alkalmazottaiknak biztosítottak 1450 lej „erejéig” üdülési utalványt. Lehet, hogy így történt, de közintézményi illetékesek többször is azt hangoztatták, hogy az idei költségvetésben nem biztosítottak pénzforrásokat, s az utólagos költségvetés-kiigazítási kormányrendeletek sem teremtettek arra feltételt.

Pénz kérdése „csupán”…
A Hivatalos Közlöny tegnapi számában jelent meg ama 2017/940-es kormányhatározat, amellyel újólag módosították és kiegészítették az üdülési utalványok nyújtására vonatkozó módszertani normákat jóváhagyó 2009/215-ös kormányhatároza­tot. Abban többek között az olvasható, hogy összhangban a már fentebb említett sürgősségi kormányrendelet előírásaival, a közszférában 1450 lej/alkalmazott az utalványok kvantuma, de azon összegek korlátain belül, amelyet erre a célra előirányoztak a költségvetésben. A közintézmények és közhatóságok a saját jóváhagyott költségvetéseikbe be kell foglalják az e célra szánt összegeket. Az utalványokkal kapcsolatos mindennemű másabb költség (nyomtatás, szétosztás stb.) a munkáltatókra hárul. Az viszont nem biztos, hogy minden egyes alkalmazott esetében az üdülési utalvány kvantuma 1450 lej lesz, lévén, hogy a munkáltatónak szem előtt kell tartania az egy naptári éven belül kifejtett tevékenység időtartamát, megfelelően a szolgálati viszonynak vagy a munkaszerződés szerinti időtartamnak. Ez például azt jelentheti, hogy az az alkalmazott, aki a kormányrendeletben feltüntetett 17 hónappal szemben csak 10 hónapi szolgálati időtartammal rendelkezik, majd az azzal arányosan részesülhet az üdülési utalvány értékében. A most megjelent kormányhatározat pontosítja azt is, hogy miként kell eljárni az esetleges álláshalmozás esetén: annak a munkáltatónak kell biztosítania az üdülési utalványt, ahol annak a személynek az alapfunkciója van vagy minden egyes munkáltatónak arányosan a kifejtett tevékenység időtartamával. A kormányhatározat egyik előírása újólag nyomatékolja, hogy az utazási utalványok nem ruházhatók át, azok felhasználására kizárólag az a személy jogosult, akinek azt kiutalták. Megváltozott a jogszabályban szereplő megnevezés is, ezentúl a „tichete de vacanță”/„tichet de vacanță” szintagma helyett a „vouchere de vacanță”/„voucher de vacanță” használandó. Amúgy a tegnap megjelent kormányhatározat 2018. január 26-tól válik hatályossá. Végezetül, de nem utolsósorban: jogszabály most már bőven van, ami még pillanatnyilag hiányzik, az a pénz, és hogy lesz-e, illetve elegendő lesz-e, majd eldől a 2018-as esztendei költségvetést jóváhagyó törvény megjelenését követően, illetve a főhitelutalványozók saját költségvetéseinek elfogadása után.

Hecser Zoltán

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.