Módosult… a módosítás

72

A Hivatalos Közlöny 2017. augusztus 31-i számában megjelent ama 2017/26-os kormányrendelet, amely révén módosították a turisztikai szolgáltatási csomagok forgalmazási tevékenységére vonatkozó újraközölt 1999/107-es kormányrendeletet. A lapunkban is ismertetett múlt esztendei kormányrendelet meghozatalát azon nemkívánatos események, történések váltották ki, amelyek bekövetkeztek az utóbbi idősza­kok során egyes turisztikai cégek, ügynökségek tevékenységében. Nevezetesen visszamondott, de vissza nem térített külföldi utak, külföldön rekedt hazai turisták stb. Ezek okán vált szükségessé a vonatkozó jogszabályozás megszigorítása. Azóta eltelt több mint négy hónap, de érdemben nemigen következett be változás.

Annak idején lapunkban is utaltunk arra, hogy a 2017/26-os kormányrendelet előírásai gyakorlatba ültetése révén jobban érvényesülhetnek az ügyfelek érdekei, és valós lehetőség teremtődik majd a károsultak megfelelő és tisztességes kártalanítására, mindenekelőtt annak révén, hogy a jogszabályba beépültek garanciális, adott biztonságot ígérő előírások. A gyakorlatba ültetés tekintetében viszont szükség lett volna bizonyos miniszteri rendeletek meghozata­lára, amelyek határideje egyébként a múlt esztendő októberében lejárt. Lényegében arról van szó, hogy a kormányrendeletbe bekerült egy olyan előírás, amely értelmében a turisztikai ügynökségek kötelezettek (lettek volna) garancia létrehozására. E tekintetben viszont a biztosítás összegét, valamint a garantálási rendszerek megszervezésének működési módozatát közös szaktárcai rendelettel kellett volna leszabályozni. Amint már említettük, ezek a rendeletek nem születtek meg, s ilyen körülmények között akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy működésképtelenné vált a szóban forgó kormányrendelet. Időközben viszont azt benyújtották, mármint a kormány részéről a parlamenthez megvitatás és törvény általi jóváhagyása végett. A parlamenti vita elhúzódott, mert a kormányrendelet törvény általi szentesítésére csak a múlt esztendő végén került sor, az államelnök általi kihirdetésre pedig december 28-án. A szóban forgó 2017/277-es törvény a Hivatalos Közlöny január 4-i számában jelent meg.

Átírva
A minap megjelent törvény átolvasásából az derül ki, hogy a módosító jellegű kormányrendeletet a honatyák ugyancsak módosításoknak vetették alá, de akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy azt részben átírták, egyidejűleg annak kiegészítésével is. (Ez utóbbi tekintetében érdemes utalni arra, hogy a jogszabály egyik szakaszát újabb tizenegy bekezdéssel toldották meg. A leglényegesebb változások a turisztikai csomagok garantálási alapjával kapcsolatosak, illetve ennek az alapnak a létrehozására vonatkoznak. A törvény értelmében a szóban forgó alap a turisztika terén alkalmazandó garantálási séma, amelynek célja azon fogyasztók védelmezése, akik turisztikai szolgáltatási csomagokat vásároltak meg. A védelmezés pedig akkor szükségeltetik, amikor a szervező turisztikai ügynökség esetleg fizetésképtelenné válik, és több mint indokolt lesz az általa befizetett pénzösszegek megtérítése. Ezt a majdani alapot a kezdeti hozzájárulás révén hozzák létre, s a törvény értelmében a szóban forgó kezdeti hozzájárulás az az összeg, amely befizetésére az a szervezői turisztikai ügynökség lesz kötelezett, amely első ízben kérelmezi és kapja meg a licencet, a kezdeti hozzájárulás összege pedig nem lehet kevesebb, mint 2000 euró. Annak értékét évente állapítják meg a turisztikai és a közpénzügyi miniszter közös rendelete alapján. Lesz évnegyedenkénti hozzájárulás is, ami ugyancsak egy vissza nem térítendő összeget jelent, s amelyet a szervezői turisztikai ügynökségeknek kell befizetniük a garantálási alaphoz. Az éves hozzájárulás szintjét százalékarányban kifejezve ugyancsak a két miniszter közös rendelete révén fogják megállapítani. Mindennek kapcsán megemlítenénk azt is, hogy a turisztikai szektor egyes érdekképviseletei, amikor tudomást szereztek a megszigorító jellegű és számukra anyagi terhet jelentő előírásokról, elégedetlenségüknek, tiltakozásuknak adtak hangot: december 28-án azzal a felhívással fordultak Klaus Johannis államelnökhöz, hogy ne hirdesse ki a törvényt, hanem küldje vissza újratárgyalás végett a parlamentnek. A jelek szerint megkéstek üzenetük megfogalmazásával, ugyanis annak a napnak a folyamán az államelnöki kihirdetés megtörtént. Amúgy az elégedetlenséget soraikban az váltotta ki, hogy meglátásuk szerint a garancialaphoz való hozzájárulás fizetési kötelezettség túlontúl nagy falatot jelenthet egyes turisztikai ügynökségek számára, olyant, amelyet nem lesznek képesek lenyelni, s ilyenképpen bekövetkezhet a „fulladás”, azaz tevékenységüket akár be is kell hogy szüntessék.

Mire is szolgál?
Arra már utaltunk, hogy miért volt szükség a garantálási alap létrehozására. A törvényben fel van sorolva az is, hogy mire használhatók fel az alap pénzügyi forrásai: mindenekelőtt azon ügyfelek kártalanítására, akik számára nem biztosították az általa kifizetett szolgáltatásokat, s erre a kártalanításra vonatkozóan majd meg lesz állapítva egy felső értékhatár is; a külföldön rekedt turisták hazaszállítása megkövetelte költségekre; az alapkezelő költségeinek fedezése. Amit megszorítónak tartanak egyes érintett cégek, az az, hogy egy újonnan bevezetett szakasz értelmében a szervezési tevékenységre kibocsátandó turisztikai licenc megszerzésének előfeltétele, hogy az a szervező turisztikai ügynökség részt vegyen a garantálási alapban. Amúgy a törvény előírásainak gyakorlatba ültetése vonatkozásában most is meglesz a maguk szerepe a különböző miniszteri rendeleteknek. Íme: február 25-ig kormányhatározat révén kell jóváhagyni a turisztikai szolgáltatási csomagok forgalmazására vonatkozó utólag módosított és kiegészített 1999/107-es kormányrendelet alkalmazásának módszertani normáit, ugyancsak eddig a dátumig közös miniszteri rendelettel a már említett éves hozzájárulás szintjét, valamint az éves ügykezelési jutalék szintjét. A törvény arról is rendelkezik, hogy a garantálási alap működőképessé válásának időpontjától számított hat hónapon belül a turisztikai ügynökségeknek meg kell újítaniuk a licenceiket. A már említett hat hónap bekövetkeztéig a jelenlegi licencek érvényben maradnak.

Hecser Zoltán

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.