A Magyar Unitárius Egyház Zsinatának ünnepi nyilatkozata

46

Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon! Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá! (Zsolt 90,16-17)

AMagyar Unitárius Egyház Zsinata Isten iránti hálával emlékezik meg a reformáció fél évezredes évfordulóján annak történelemalakító hatására, fejet hajtva a reformátorok helytállása előtt és tisztelettel adózva a protestantizmus vívmányainak.
A reformáció gyökeresen átalakította Európa, illetve a világ vallási, szellemi, kulturális és társadalmi arculatát, ugyanakkor meghatározóan hozzájárult a magyar kultúra fejlődéséhez.
Az erdélyi magyar protestánsok első püspökének, Dávid Ferencnek és munkatársainak fő érdeme a reformáció terjesztése, a teológiai tudományosság elmélyítése és a szabad vallásgyakorlás kultúrájának az elősegítése. A parázs hitvitáktól hangos Európában az erdélyi protestáns és római katolikus rendek bölcs belátásán múlt, hogy a kizárólagosságra való erőszakos törekvés helyett igyekeztek a békés egymás mellett élést választani. Az Erdélyi Országgyűlés több alkalommal is törvényt alkotott a bevett felekezetek együttélésének biztosításáért. Ennek köszönhetően Erdély a vallásszabadság és a felekezeti türelem földjévé vált, menedéket nyújtva a más országokból elüldözötteknek is.
A Magyar Unitárius Egyház a reformáció egyetlen erdélyi alapítású felekezeteként immár négyszázötven éve a hitélet, a szeretetszolgálat, az oktatás és nevelés, a közművelődés, a teológiai tudományosság és a társadalmi felelősségvállalás területén gyakorolja egyházi és nemzeti küldetését. Vallási alapiratunk a Biblia, irányjelzőnk a folyamatos isteni kinyilatkoztatás, útmutatónk a jézusi tanítás és életpélda. Ezek által Isten országa mindennapi életünk részévé válhat. A reformátoroknak és a mindenkori tanítóinknak köszönhetően megújult formában fedezhetjük fel helyünket és küldetésünket a teremtett világban.
A történelmi múlt tanulságai, a reformáció eszméi, elődeink áldozatos életpéldája és értékmegvalósítása arra buzdítanak, hogy gondviselő Istenünktől megtartást, erőt és bölcsességet kérjünk hivatásunk betöltéséhez. Az Ő segedelmével és a hasonló küldetésű testvéregyházakkal karöltve, valamint minden jó szándékú emberrel együttműködve kívánjuk folytatni emberszolgálatunkat, a keresztény értékek megvalósítását, nemzetünk építését és társadalmunk jobbá tételét.

Egyedül Istené a dicsőség!
Ürmös, 2017. október 28.
A Magyar Unitárius Egyház Zsinata

Akár ez is tetszhet

Hozzászólások lezárva, de 1 | trackbacks és Pingbacks vannak nyitva.